500 złotych na dziecko. Nie dla wszystkich i pod obserwacją

1426

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Program nazwano “Rodzina 500 plus”. Według przedwyborczej zapowiedzi Beaty Szydło, to priorytet dla nowo powstałego rządu. Do kogo jest skierowany? Co powinien zawierać wniosek? Jaki jest czas pomocy?

Dla kogo?

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na drugie i każde kolejne dziecko. Na pierwsze dziecko według autorów ustawy świadczenie będzie przysługiwało tylko wtedy, kiedy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 800 zł.

Świadczenie będzie przysługiwało do czasu ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Będą je mogli pobierać rodzice, opiekunowie prawni bądź opiekunowie faktyczni dziecka

Dodatek mają otrzymać także rodzice dziecka niepełnosprawnego, ale tylko w sytuacji, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1,2 tys. złotych netto.

Świadczenia wychowawczego nie otrzymają rodziny, w których:
– dziecko pozostaje w związku małżeńskim (czyli np. zawarło taki związek mając 17 lat)
– dziecko jest umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
– dziecko jest uprawnione do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (dotyczy matek małoletnich)
– a także w sytuacji, kiedy członek rodziny otrzymuje świadczenia rodzinne z innego kraju (czyli jeden z rodziców pracuje np. w Wielkiej Brytanii i otrzymuje dodatek na dziecko)

Pod czujnym okiem państwa

Przyznane pieniądze będą jednak pod czujnym okiem urzędników. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej lub inny organ publiczny przekaże organowi właściwemu informację, że osoba uprawniona marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydaje niezgodnie z przeznaczeniem, możliwe jest nawet wstrzymanie wypłaty dodatku.

Organem, który będzie przyznawał bądź też odbierał świadczenie wychowawcze jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Jak uzyskać pomoc?

Jak nakreśla projekt ustawy przyznanie świadczenia wychowawczego odbywa się na wniosek rodziców, jednego z rodziców, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka. Odpowiedni wniosek będzie składany w urzędzie gminy lub urzędzie miasta.

Co powinien zawierać wniosek?

1. Osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2. Dzieci pozostających na utrzymaniu osoby: imię nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia oraz stan cywilny.

Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o dochodzie każdego członka rodziny, wydane przez urząd skarbowy; zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; oświadczenie o faktycznie uzyskanych dochodach zadeklarowanych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym; oświadczenie o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego; inne niezbędne dokumenty m.in. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

Autorzy projektu ustawy przewidują pomoc dla rodziny w rocznym okresie rozliczeniowym. Będzie on obowiązywał od 1 listopada do 31 października roku następnego.