Child Benefit w Uk

Child Benefit jest podstawowym rodzajem zasiłku rodzinnego przyznawanym w Wielkiej Brytanii osobom odpowiedzialnym za dzieci lub osoby młode mającym na celu wspomóc finansowo rodzinę w opiece nad dziećmi.

Child Benefit, a próg dochodowy?

Zasiłek “Child Benefit” jest świadczeniem niezależnym od dochodów obojga rodziców, a jego wysokość jest stała dla wszystkich beneficjentów.

Uwaga!!! Jeżeli roczny dochód jednego z rodziców dziecka przekroczy kwotę £50,000, konieczne jest odprowadzenie podatku z tytułu otrzymywanych płatności tzw. High Income Child Benefit Charge.

1. Komu przysługuje Child Benefit?

Każda osoba odpowiedzialna za wychowywanie dziecka może pobierać płatności Child Benefit niezależnie od tego czy jest opiekunem ustawowym czy opiekunem prawnym dziecka.

Zasiłek ten przyznawany jest również rodzicom dzieci, które nie mieszkają faktycznie z jednym z opiekunów, jednak rodzic pracujący na terenie Wielkiej Brytanii powinien wykazać, iż:

 • przeznacza określoną kwotę na utrzymanie dziecka,
 • przeznaczana kwota jest przynajmniej równa kwocie wypłacanego zasiłku,
 • opiekun z którym mieszka dziecko nie pobiera zasiłku rodzinnego w kraju zamieszkania (tylko w jednym kraju można pobierać świadczenia rodzinne).

Ogólne kryteria przyznawania zasiłku Child Benefit

O płatności z tytułu Child Benefit mogą ubiegać się osoby, których stałym miejscem pobytu jest Wielka Brytania i dodatkowo dziecko, które ma na utrzymaniu spełnia jeden z poniższych warunków:

 • nie ukończyło 16 roku życia,
 • jest między 16, a 20 rokiem życia i kontynuuje edukację szkolną (szkoła średnia),
 • jest przed 18 rokiem życia i w nieodległym okresie zakończyło edukację lub szkolenie zawodowe.

Dodatkowe informacje:

Child Benefit na dane dziecko może otrzymać TYLKO jedna osoba.

2. Jak ubiegać się o Child Benefit?

Aby ubiegać się o Child Benefit należy wypełnić formularz

Child Benefit claim form

[KLIKNIJ TUTAJ]

Jednakowy formularz wydawany jest również w szpitalu w tzw. pakiecie „Bounty Pack”.

Zasiłek na dziecko zostanie wypłacony nie później niż do 3 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku, dlatego też niezwłocznie należy wysłać wniosek w chwili:

 • narodzin i rejestracji dziecka,
 • adopcji dziecka,
 • rozpoczęcia pokrywania kosztów opieki nad dzieckiem, które mieszka z opiekunem nie pobierającym świadczeń w kraju zamieszkania.

Do wypełnienia wniosku potrzebne będą następujące informacje:

 • Number Ubezpieczenia Społecznego (National Insurance Number),
 • dane konta bankowego, na które będą wypłacane środki pieniężne,
 • numer referencyjny Child Benefit – jeśli w przeszłości otrzymywano płatności na dane dziecko.

Wypełniony wniosek należy wysłać wraz ze świadectwem urodzenia dziecka lub certyfikatem adopcyjnym (wymagane są oryginały dokumentów) na adres:

Child Benefit Office (GB)
Washington
Newcastle upon Tyne
NE88 1ZD

Zamów online kopię aktu urodzenia lub certyfikatu adopcyjnego (jeżeli dokument ten został wydany w Wielkiej Brytanii)

[KLIKNIJ TUTAJ]

Koszt: £9.25

Jeśli nie posiadasz oryginału dokumentów – wyślij sam wniosek, urząd zwróci się do Ciebie z prośbą o dosłanie kompletu dokumentów w późniejszym terminie – dzięki temu płatności będą wypłacone od momentu wpłynięcia wniosku do urzędu.

Jeśli w przeszłości złożony został wniosek na dane dziecko – nie masz obowiązku wysyłania aktu urodzenia – wystarczy wpisać we wniosku numer referencyjny Child Benefit (numer ten widnieje na otrzymanej decyzji z Child Benefit lub w tytule przelewu na wyciągu rachunku bankowego konta na które w przeszłości wpływały płatności z tytułu Child Benefit).

3. Jaka jest kwota wypłacanego Child Benefit?

Całkowita wysokość świadczenia Child Benefit zależy od ilości dzieci, na które jest on przyznany i obowiązującej w danym roku stawki zasiłku.

 • £20.70 (tygodniowo) na pierwsze dziecko (od 6 kwietnia 2015 r.),
 • £13.70 (tygodniowo) na każde kolejne dziecko (od 6 kwietnia 2015 r.).

Jeśli jesteś opiekunem dziecka, które straciło obojga rodziców (w niektórych przypadkach jednego z rodziców), możesz ubiegać się o pomoc finansową tzw. Guardian’s Allowance – jest on dodatkiem do płatności Child Benefit w wysokości £16,55 tygodniowo na każde dziecko [KLIKNIJ TUTAJ Guardian’s Allowance].

Tak zwany Child Benefit Lone Parent jest świadczeniem dodatkowym stosowanym w wyjątkowych okolicznościach samotnym rodzicom wychowującym dziecko. Głównym warunkiem jego przyznania jest otrzymywanie płatności Child Benefit od 5 lipca 1998.

4. Jak wypłacany jest Child Benefit?

Płatności Child Benefit wypłacane są co 4 tygodnie na każde konto, które akceptuje wpłaty bezpośrednie – Direct Payment, z wyjątkiem:

 • Child trust fund – specjalnego konta oszczędnościowego dziecka,
 • konta dziecka,
 • wspólnego konta (jeśli jednym z właścicieli konta jest dziecko),
 • konta biznesowego,
 • konta powiązanego z hipoteką,
 • konta kredytowego
 • ISA – Individual Savings Accounts – ze względu na ograniczony limit wpłat.

Dodatkowo jest możliwość wyboru płatności wypłacanych co tydzień, jeżeli zachowany jest jeden z warunków:

 • opiekun jest rodzicem samotnie wychowującym dziecko,
 • pobiera zasiłek dochodowy ‘Income Support’,
 • pobiera zasiłek dla bezrobotnych zależny od dochodów ‘Income-based Jobseeker’s Allowance’,
 • pobiera zasiłek dla osób niepełnosprawnych ‘Income-related Employment and Support Allowance’,
 • pobiera zasiłek ‘Universal Credit’,
 • pobiera dodatki emerytalne ‘Pension Credit’.

5. Jaki jest termin na zgłoszenie ``zmian``?

Pobierając zasiłek Child Benefit jesteś zobowiązany niezwłocznie poinformować HM Revenue & Customs (Child Benefit Office) o wszelkich nowych okolicznościach, jakie mogą mieć wpływ na wysokość przyznawanego świadczenia. Zalicza się do tego:

 • zmiana stanu cywilnego,
 • narodziny lub śmierć dziecka,
 • podjęcie decyzji o opiece nad dzieckiem,
 • zaprzestanie dopłacania do kosztów utrzymania dziecka,
 • zakończenie lub rozpoczęcie edukacji przez dziecko,
 • wyjazd poza granice Wielkiej Brytanii [KLIKNIJ TUTAJ],
 • zmiana adresu zamieszkania [KLIKNIJ TUTAJ],
 • zmiana danych konta bankowego.

Wyjazd poza granice Wielkiej Brytanii na okres krótszy niż 52 tygodnie traktowany jest jako wyjazd tymczasowy. W przypadku danego wyjazdu płatności będą kontynuowane przez pierwsze 8 tygodni (12 tygodni, jeśli nieobecność wiąże się z chorobą lub śmiercią osoby bliskiej).

Informacje o zmianie okoliczności przekazać można na 3 sposoby:

 • drogą telefoniczną pod numerem kontaktowym 0300 200 31 00 (z zagranicy +44 161 210 3086),
 • drogą listowną – na adres korespondencyjny podany powyżej,
 • za pomocą udostępnionego formularza na stronie urzędu [KLIKNIJ TUTAJ].

UWAGA! Upewnij się, że Twoje zmiany zostały zaktualizowane, jeśli nie otrzymasz korespondencji z urzędu – zadzwoń aby potwierdzić dokonanie zmian.

Jeżeli nie poinformujesz urzędu o zmianach, które mogą mieć wpływ na zmianę kwoty zasiłku – będziesz zmuszony do zwrotu nadpłaty.

FAQ - Najcześciej zadawane pytania

Jak zostaną przekalkulowane płatności Child Benefit w chwili połączenia się dwóch rodzin?

Wyższa stawka zasiłku może być przyznana wyłącznie na jedno dziecko. W tym przypadku najwyższa stawka płatności zostanie przyznana na najstarsze dziecko spośród wszystkich dzieci obojga partnerów, zaś na kolejne dzieci stawka w niższej kwocie.

Jak zostaną przekalkulowane płatności Child Benefit w chwili rozpadu rodziny?

Przykładowo w czteroosobowej rodzinie

Jeżeli każde z dzieci zamieszka z jednym z opiekunów – wypłacana zostanie wyższa stawka zasiłku na każde dziecko będące pod opieką partnerów (Na dziecko pozostające z matką – tygodniowa kwota zasiłku £20.70, na dziecko pozostające z ojcem – tygodniowa kwota zasiłku £20.70).

UWAGA! O zasiłek na dane dziecko może starać się tylko jeden z partnerów.

Co się stanie jeżeli dziecko zamieszka z partnerem?

Jeżeli Twoje dziecko zamieszka z innym opiekunem, nie oznacza to, że stracisz prawo do płatności Child Benefit. Okres ten zostanie wydłużony do 8 tygodni, zaś w przypadku wykazania dalszego pokrywania kosztów utrzymania dziecka, płatności będą kontynuowane do momentu wystąpienia o zasiłek partnera z którym zamieszkało dziecko.

Ile powinna wynosić wysokość wpłat przeznaczanych na utrzymanie dziecka?

Wysokość wpłat nie powinna być niższa niż wysokość płatności otrzymywanych z tytułu Child Benefit. Wpłaty te mogą mieć charakter cotygodniowy, miesięczny lub w postaci kilku wyższych wpłat w ciągu danego roku. Płatności te powinny być zachowane w formie udokumentowanych płatności lub w przyszłości możliwości potwierdzenia przez odbiorcę ich otrzymania.

Co należy zrobić jeśli wydana decyzja jest nieprawidłowa?

Jeśli decyzja wydana przez Child Beneffit Office jest według Ciebie nieprawidłowa, masz prawo skierować zapytanie o przyczyny podjęcia określonej decyzji odwołując się od niej, nie później niż miesiąc od daty na decyzji.

Kto powinien być głównym wnioskodawcą jeśli jedno z partnerów nie pracuje?

W chwili kiedy nie wykazujesz lub Twój partner nie wykazuje określonej ilości godzin wystarczającej do opłacenia pełnych składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions, NICs), a Twoje dziecko jest poniżej 12 roku życia, najlepszym wyjściem będzie aby ta osoba była głównym beneficjentem zasiłku Child Benefit.

Osoba, która nie pracuje lub pracuje w niepełnym wymiarze godzin ma w takim przypadku zapewnione Home Responsibilities Protection (HRP). HRP pomaga w zabezpieczeniu prawa do otrzymania podstawowej emerytury brytyjskiej (State Retirement Pension) osobie, która pobiera zasiłek na dziecko – Child Benefit. Oznacza to, że każdy pełny rok pobierania płatności Child Benefit jest zaliczany do przyszłej emerytury.

Kiedy można złożyć wniosek o przyznanie Child Benefit w chwili adopcji dziecka?

Wniosek o płatności Child Benefit należy złożyć zanim procedura adopcyjna dobiegnie końca.

Narodowość adoptowanego dziecka nie ma wpływu na prawo do ubiegania się o zasiłek Child Benefit.

Czy będąc rodzicem zastępczym dziecka, można również ubiegać się o zasiłek Child Benefit?

Jako rodzic zastępczy masz prawo do ubiegania się o świadczenia Child Benefit, pod warunkiem, że nie otrzymujesz żadnych płatności od władz lokalnych na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania dziecka.

Kiedy następuje utrata praw do pobierania Child Benefit? 

Utrata praw do pobierania świadczeń z tytułu Child Benefit następuje natychmiast, jeżeli dziecko:

 • rozpocznie pracę w wymiarze 24 godzin lub więcej tygodniowo i zakończy edukację,
 • rozpocznie praktykę,
 • złoży wniosek o zasiłek Income Support, Employment and Support Allowance or Tax Credit we własnym imieniu.

Negatywnie rozpatrzono Twój wniosek…

Jeżeli uważasz, że bezprawnie odmówiono Ci świadczeń – masz prawo do złożenia apelacji od decyzji, nie później niż miesiąc od daty na otrzymanej decyzji – drogą listowną lub telefoniczną.

Zatytułuj swoją apelację Mandatory Reconsideration oraz zamieść następujące informacje:

 • dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer kontaktowy),
 • National Insurance Number,
 • numer referencyjny podany na decyzji Child Benefit,
 • wyjaśnienie dlaczego nie zgadasz się z decyzją.

Jeśli wciąż masz wątpliwości, skontaktuj się z infolinią Child Benefit Office 0300 200 3100

UWAGA! Jako “obywatel polski – ‘państwa członkowskiego Unii Europejskiej'” możesz otrzymać dodatkowy formularz do wypełnienia, co wydłuży Twoje oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku.

Przedstawione we wniosku informacje zostaną zweryfikowane przez Child Benefit Office z polskim urzędem w celu potwierdzenia nie pobierania zasiłku rodzinnego w kraju ojczystym. Okres oczekiwania może się wydłużyć nawet do 26 tygodni.

Jeżeli Twoje dziecko urodziło się w Wielkiej Brytanii, pierwsza wpłata Child Benefit może wpłynąć na Twoje konto bankowe nawet przed otrzymaniem pisemnego potwierdzenia wydanej decyzji.

WAŻNA INFORMACJA! Wybierz przesyłkę poleconą “Signed for” z możliwością śledzenia wysyłki.

Zachowaj dowód nadania przesyłki – potwierdzenie to ułatwi w późniejszym okresie kontakt z urzędem Child Benefit Office.

Pomożemy Ci wypełnić wniosek!

Jeśli nie czujesz się wyjątkowo pewnie w formalnościach urzędowych, które pozwoliłyby Ci na wypełnienie wymaganych formularzy zgłoś się do Nas!

Nasz zespół pomoże Ci w wypełnieniu wniosku oraz skompletuje Tobie wymaganą dokumentację!

Znajdź Nas na Facebooku

Napisz do Nas, wypełniając poniższy formularz

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości