Dworek w Psarach – Oferta dla inwestora

280

 Suma pieniędzy już zainwestowana

Do chwili obecnej kwota zainwestowana to ok. 200 tys. złotych oraz koszty związane z pozyskiwaniem pozwoleń i utworzenia projektów.

Oferta dla inwestora

Osobom zainteresowanym inwestowaniem w projekt jesteśmy w stanie zagwarantować 30% udziałów. Kwota inwestycji: 1 milion zł

1. Położenie nieruchomości

Gmina Bielawy stanowi najbardziej wysuniętą na zachód jednostkę samorządową Powiatu Łowickiego. Dzięki położeniu w dolinie rzek Morgi i Bzury odznacza się interesującymi walorami przyrodniczymi. Odnajdziemy tu kilkanaście pomników przyrody (głaz narzutowy i drzewa) oraz zabytkowe parki dworskie. Uwarunkowania historyczne spowodowały, iż na chwilę obecną odnajdujemy na terenie gminy liczne siedziby takich rodów, jak: Grabińskich, Grabowskich, Grabskich, Walewskich czy Zawiszów. Wśród nich do najciekawszych zaliczyć można m.in.: klasycystyczny pałac w Walewicach, neogotycki zamek w Sobocie – siedziba rodu Sopockich oraz miejsce urodzenia Zawiszy Czarnego, dwór w Borowie – miejsce urodzenia Władysława Grabskiego, premiera II RP, ministra skarbu i rolnictwa, znanego głównie z przeprowadzenia reformy walutowej w okresie międzywojennym.
Nie mniej liczną grupę zabytkowych budowli stanowią kościoły. Pośród murowanych znajdziemy przykład świątyń gotycko-renesansowych (Sobota, Chruślin) oraz tzw. gotyku mazowieckiego (Bielawy), we wnętrzu którego znajduje się m.in. najstarsza na Mazowszu płyta nagrobna z piaskowca (1462). Drewniane, z XVII – XVIII w., znajdują się w Oszkowicach, Waliszewie i Sobocie. Wszystkie one, wraz z otoczeniem i wyposażeniem stanowią interesujące przykłady architektury sakralnej. W części południowo – wschodniej gminy występują liczne miejsca martyrologii, odnoszące się do wydarzeń z I Wojny Światowej, wojny obronnej z września 1939 r. oraz walk partyzanckich w okresie okupacji. Jako ciekawostki zachowały się również przykłady budownictwa gospodarczego, np. krochmalnia w Walewicach czy spichlerz w Sobocie – oba z p. XVIII w. Wszystko to stanowi o wysokich walorach turystycznych terenu Gminy Bielawy.

Bielawy pochwalić się mogę bardzo dobrym stanem środowiska naturalnego. Pasma pagórków morenowych i kemowych (południe) oraz liczne lasy osłaniają gminę od zanieczyszczeń pochodzących z Łodzi i Zgierza. Z uwagi na to, że w samej gminie występują w głównej mierze tereny wiejskie oraz w jej terenie nie ma znaczących ruchów tranzytowych, nie możemy mówić o większych, wewnętrznych źródłach zanieczyszczenia powietrza. W latach 2012 – 2014 na terenie Bielaw istniały (odpowiednio do lat): 2, 1, 1 turystyczne obiekty noclegowe. Przychód do budżetu gminy z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniósł 0%.

2. Historia pałacu w Psarach

Dwór w Psarach, powstał w 1892 roku w prezencie dla hrabiego Mieczysława Jana Łubieńskiego i jego żony Zofii Marii z Grabińskich. Dwór, o powierzchni 747 m2, umiejscowiony jest na działce wielkości 4,8 ha z czego ponad 3,6 ha zajmują grunty ozdobione drzewami, krzewami oraz stawy. Projekt układu wodnego, który stanowi prawdziwą uciechę dla wędkarzy, opracowany został przez wybitnego ogrodnika, cenionego twórcę założeń ogrodowych w Polsce – Waleriana Kronenberga-Ednego – żyjącego w latach 1859 – 1934. W latach swojej świetności dworek kilkukrotnie zmieniał swoje przeznaczenie. Pierwotnie siedziba rodu Łubieńskich do roku 1970 stanowiła lokum szkoły podstawowej, do której uczęszczali mieszkańcy Psar i okolic. Natomiast po 1970 r. mieściły się w nim biura przedsiębiorstwa rybackiego. Sam budynek zbudowany jest na planie trzykondygnacyjnego prostokąta, zwieńczonego spadzistym, neorenesansowym dachem. Wyróżnić można parterową część centralną, która otoczona została przez dwa piętrowe ryzality zakończone trójkątnymi szczytami. W elewacji tylnej uwagę zwraca taras z piękną, drewnianą werandą.

3. Plan działania

Bezpośrednim celem projekt jest stworzenie wysokiej klasy pensjonatu, który przyczyni się do rozwoju turystyki na terenie województwa łódzkiego a w szczególności gminy Bielawy. Dwór zaadaptowany będzie do celów agroturystycznych, tak aby łączyć ze sobą elementy historyczne oraz nowatorskie rozwiązania technologiczne. Na terenie parku (o wielkości 4,8 ha) znajdują się stawy przystosowane do potrzeb wędkarzy, które zostaną zarybione. Dodatkowo, tereny wolne przekształcone zostaną w korty tenisowe oraz baseny.

W przyszłości planowane jest również utworzenia lądowiska dla helikopterów. Poza bazą noclegową zaistnieje możliwość wypożyczenia sprzętu rowerowego i rolek, które doskonale sprawdzą się na ścieżkach rowerowych gminy. Korzystając z położenia terenów w dolinach rzek Morgi i Bzury oraz rozbudowanego systemu stawów przylegającego do dworu, powstanie wypożyczalnia, rowerów wodnych, łódek, kajaków, z możliwością organizacji spływów. Animatorzy zabaw organizować będą czas wolny dzieci, które korzystając z rozległych obszarów parkowych, będą miały szansę spędzić wiele czasu na świeżym powietrzu. Pobliskie ogrody i pola uprawne dostarczą świeżych produktów, z których bywalcy pensjonatu będą mogli przygotowywać domowe przetwory.

Wśród celów pośrednich projektu wyróżnimy: zwiększenie rozpoznawalności terenu oraz jego walorów turystycznych i poprawę zagospodarowania terenów, poprzez powiększenie bazy noclegowej gminy, przeprowadzenie działań marketingowych, stworzenie miejsc rozrywki i odpoczynku (korty tenisowe, baseny, spa), stworzenie miejsca przyjaznego zarówno dla rodzin z dziećmi, młodzieży i osób starszych. Do prowadzenia działalności niezbędne będzie zatrudnienie sporej liczby osób, co przyczyni się do walki z bezrobociem w regionie i pozwoli utworzyć przynajmniej kilkanaście nowych miejsc pracy. Nawiązana będzie również współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, polegająca na dostawie świeży, najwyższej jakości produktów i półproduktów spożywczych. Ostatecznie, projekt przyczyni się do zachowania walorów historyczno – kulturowych regionu poprzez przebudowę i modernizację dworku w Psarach. Wykonane zostaną niezbędne prace remontowe, zarówno instalacji elektrycznych i wodociągowych, jak i wnętrza dworu oraz parku, które mają służyć potencjalnym gościom pensjonatu.

Grupą docelową i  projektu będą osoby, które chciałby odpocząć z dala od zgiełku miast, mieszkańcy większych aglomeracji miejskich jak i miłośnicy natury i przyrody. Niezwykle korzystny okaże się tutaj obszar środowiskowy województwa, gdzie utworzonych zostało 89 rezerwatów i 7 parków krajobrazowych. Rzeźba terenu charakteryzuje się przenikaniem cech terenów nizinnych oraz wyżynnych oraz obecnością dolin rzek Bzury i Morgi. Całość sprzyja osiedlaniu się różnorodnych gatunków zwierząt, przez co obszar objęty został programem Natura 2000 zmierzającym do ochrony gatunków zagrożonych. Co więcej, obszar regionu liczy 50 oddziałów muzealnych oraz 550 instytucji kulturalnych, takich jak: teatry czy instytucje muzyczne. Biorąc pod uwagę, że sam powiat łowicki stanowił ostoję trzech wspólnot religijnych, to na chwilę obecną mówić można o szerokiej gamie reliktów religijnych, które, przy odpowiedniej promocji, stać się mogą miejscem pielgrzymek. Biorąc pod uwagę bliskość dużych miast m.in. Łowicza czy Łodzi, przy odpowiednich nakładach marketingowych, spodziewać się można napływu ludności zagranicznej, która skłonna będzie poznać polską kulturę, krajobrazy i zabytki, a jednocześnie spędzić czas w luksusowym pensjonacie, spełniającym ich wymagania co do standardów.

W pensjonacie przewidziana jest również możliwość organizacji najróżniejszego rodzaju uroczystości i imprez okolicznościowych. Nowoczesne udogodnienia techniczne pozwolą firmom przeprowadzać szkolenia, a romantyczny wystrój pałacyku zachęci do organizacji wesel i uroczystości rodzinnych.

4. Możliwości finansowania

Fundusze Europejskie

Nazwa

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Infrastruktura i Środowisko

 

Dworek w Psarach, Str. 5

Verva Group sp. z o.o. 3 października 2016

Na co?

Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;

Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;

Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;

Tworzenie i modernizacja wystaw stałych;

Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków; Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego);

Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu infrastrukturalnego);

Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

Dla kogo?

Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych, jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie ruchomych i nieruchomych obiektów zabytkowych), podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.

Zakres finansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

500 000 000 zł

 

● RPO województwa łódzkiego

 

Nazwa

6.2 Rozwój gospodarki turystycznej / 6.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej, RPO Łódzkiego

Na co?

W ramach ww. typów projektów, wyłącznie jako element projektu zgodnego z celem działania VI.2, mogą być realizowane:

  • inwestycje związane z zakupem wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,
  • inwestycje polegające na zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem,
  • inwestycje odnoszące się do dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kulturalnej (w tym zakup sprzętu i wyposażenia),
  • kampanie promujące ofertę turystyczną.

Dla kogo?

  • przedsiębiorcy
  • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst.
  • wsparcie będą mogły uzyskać również projekty partnerskie zawiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego z podmiotami publicznymi, PGL Lasami Państwowymi i ich jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami prawnymi kościołów i związków wyznaniowych, LGD.

Zakres finansowania

89% kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów rewitalizacyjnych oraz 85% w przypadku pozostałych typów projektu (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych)

 

● Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa

Dziedzictwo kulturowe – ochrona zabytków

Na co?

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

1) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;

2) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych);

3) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków);

4) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków) dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych).

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się podmioty prawa polskiego osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Zakres finansowania

Przewidywana kwota wydatków w trybie konkursowym: 97 500 000 zł

Kwota zarezerwowana dla zadań rozpatrywanych w trybie odwoławczym: 14 625 000 zł

 

● Wojewódzki Konserwator Zabytków

Nazwa

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

Na co?

a) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dotacji niewymagające wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;

b) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dotacji wymagające wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;

c) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (tzw. refundacja).

Dla kogo?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie.

Zakres finansowania

zakres dotacji: do ok. 80 tys. zł

 

5. Potrzebna kwota do ukończenia projektu.

Kwota potrzeba do finalizacji przedsięwzięcia to 4 miliony złotych, bez uwzględnienia dofinansowań.

6. Dokumentacja

Firma posiada wszelka dokumentację niezbędną do rozpoczęcia prac. Są to m.in.:

  • pozwolenie na budowę,
  • zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zbytków,
  • kosztorysy budowlane.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości