Czy warto inwestować w historyczne nieruchomości

230

Zabytki mogą być doskonałą inwestycją. Obecnie dużą popularnością cieszą się restauracje lub hotele zakładane w odnowionych pałacykach i dworkach. Zdecydowanie jest to duże przedsięwzięcie, ale z dobrym biznes planem na pewno się powiedzie.

Inwestycja w zabytki ma szanse realizacji w Polsce przede wszystkim ze względu na przesunięcie Polskich granic po Drugiej Wojnie Światowej, a mianowicie chodzi tu o ok. 101 000 km2.

Na ziemiach tzw. odzyskanych po 1989 roku, można było zacząć nabywać nieruchomości od Skarbu Państwa. Większość tych zabytków została zrujnowana przez władze komunistyczne.

Jest to ostatni moment do zakupu niżej opisanych dworków czy pałacyków. Obiekty te są przeważnie w stanie do remontu o różnym stopniu zużycia.

W przypadku nabycia w tej chwili pałacu lub dworku, który wpisany jest do rejestru zabytków, można skorzystać z wielu dotacji unijnych (m.in. pomoc “de minimis”), dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (Urzędy Wojewódzkie).

Fundusze z otrzymanych dotacji obniżają ceny zakupu nieruchomości zabytkowej nawet do 50%.

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dofinansowanie z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyznawane jest w obrębie ustanowionych na dany rok priorytetów operacyjnych Funduszu.

W 2016 roku obowiązywać będą cztery niżej wymienione priorytety operacyjne:

Priorytet I: obiekty użyteczności publicznej,
Priorytet II: obiekty sakralne,
Priorytet III: obiekty mieszkalne i usługowe,
Priorytet IV: kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej.

Priorytet operacyjny I: ”Obiekty użyteczności publicznej”

Obejmuje zadania realizowane w obiektach zabytkowych pełniących współcześnie funkcje użyteczności publicznej, w tym obiektach służących edukacji, nauce, kulturze, sztuce, administracji publicznej, bezpieczeństwu i obronności, ochronie zdrowia, sportowi i rekreacji oraz w obiektach stanowiących infrastrukturę cmentarzy.

Priorytet operacyjny II: „Obiekty sakralne”

Obejmuje zadania realizowane w obiektach zabytkowych pełniących współcześnie funkcje sakralne lub stanowiących siedziby jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych, z wyłączeniem obiektów objętych priorytetem „I. Obiekty użyteczności publicznej”.

Priorytet operacyjny III „Obiekty mieszkalne i usługowe”

Obejmuje zadania realizowane w obiektach zabytkowych o dominującej współcześnie funkcji mieszkalnej, usługowej lub mieszkalno-usługowej.

Priorytet operacyjny IV „Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej”

Obejmuje zadania realizowane przy indywidualnych kaplicach grobowych, nagrobkach i pomnikach grobowych lub ich zespołach, a także przy zabytkowych zespołach zieleni komponowanej.

Dofinansowanie przyznawane w 2016 roku będzie w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac.

Dotacje przekraczające 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac będą przyznawane jedynie w drodze wyjątków w oparciu o umotywowany wniosek inwestora, który wykaże, że zachodzi co najmniej jeden z niżej wymienionych przesłanek:

 • zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową;
 • zabytek wymaga przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych szczególnie złożonych pod względem technologicznym;
 • zabytek jest w tak złym stanie, że konieczne jest natychmiastowe podjęcie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych [§5].

Uwaga !!!!

W roku 2016 obowiązywać będzie ograniczenie wysokości kwot, o jakich przyznanie będzie można się ubiegać na jeden rok budżetowy we wnioskach w ramach danych priorytetów operacyjnych.

W ramach Priorytetu I limit ten wyniesie 5.000.000 zł, w ramach Priorytetu II3.000.000 zł, w ramach Priorytetu III1.200.000 zł, zaś w ramach Priorytetu IV100.000 zł dla zadań obejmujących prace przy pojedynczym obiekcie, 500.000 zł dla zadań obejmujących prace przy zespole obiektów oraz 750.000 zł w przypadku zespołu zieleni komponowanej.

Dotacje w wysokości przekraczającej 50% nakładów koniecznych będą przyznawane tylko wyjątkowo, w oparciu o umotywowany wniosek inwestora, który wykaże, że zachodzi co najmniej jedna z następujących przesłanek:

 • zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową;
 • zabytek wymaga przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych szczególnie złożonych pod względem technologicznym;
 • zabytek jest w tak złym stanie, że konieczne jest natychmiastowe podjęcie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

W ramach Priorytetu I, limit ten będzie wynosił 5.000.000 zł, w ramach Priorytetu II – 3.000.000 zł, w ramach Priorytetu III – 1.200.000 zł,  a w ramach Priorytetu IV – 80.000 zł dla zadań obejmujących prace przy pojedynczym obiekcie, 250.000 zł dla zadań obejmujących prace przy zespole obiektów oraz 600.000 zł w przypadku zespołu zieleni komponowanej.

Cena wywoławcza: 749 000,00 zł (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)

Minimalne postąpienie: 7 490,00 zł (siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych)

Wadium: 74 900,00 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych)

Cena nieruchomości jest ceną brutto, stawka VAT – ZW Udział w cenie nieruchomości obiektów wpisanych do rejestru zabytków wynosi 691 323,00 zł, co stanowi około 92,30% ceny wywoławczej nieruchomości.

Cenę sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się nie więcej niż o 50%, jeżeli nabywca zobowiąże się do dokonania na tej nieruchomości, w terminie określonym w umowie sprzedaży, nie dłuższym jednakże niż 5 lat od dnia jej zawarcia, nakładów w wysokości co najmniej uzyskanego obniżenia ceny sprzedaży tej nieruchomości.

W skład nieruchomości wchodzą następujące budynki, budowle i inne składniki majątku:

 • zamek (dwór) ul. Polna 4 nr inw. 30128/034/165, pow. zab. 810,0 m2 , kub. 13 100,0 m3 ,
 • niezamieszkany budynek mieszkalny (oficyna) wraz z przybudówką nr inw. 30126/004/165, pow. zab. 205,0 m2;
 • łącznik gospodarczy oficyny mieszkalnej i pałacu b/nr, pow. zab. 40,0 m2;
 • budynek mieszkalny przy pałacu (część d. domu czeladnego) nr inw. 30125/003/165, pow. zab. 600,0 m2 (*łącznie: bud. mieszk. przy pałacu i cielętnik);
 • budynek cielętnika przy pałacu (część d. domu czeladnego) nr inw. 30129/023/180, pow. zab. 600,0 m2 (*łącznie: bud. mieszk. przy pałacu i cielętnik);
 • budynek mieszkalny przy jadalni (d. dom ogrodnika przy oranżerii) nr inw. 30127/012/165, pow. zab. 415,0 m2 (*łącznie: bud. mieszkalny i jadalnia);
 • budynek jadalni nr inw. 30136/038/180, pow. zab. 415,0 m2 (*łącznie: bud. mieszkalny i jadalnia); − budynek cieplarni 1 nr inw. 30134/036/180, pow. zab. 200,0 m2 (*łącznie: 2 cieplarnie, szopa i kotłownia);
 • budynek cieplarni 2 nr inw. 30135/037/180, pow. zab. 200,0 m2 (*łącznie: 2 cieplarnie, szopa i kotłownia);
 • szopa nr inw. 30130/016/180, pow. zab. 200,0 m2 (*łącznie: 2 cieplarnie, szopa i kotłownia);
 • budynek kotłowni nr inw. 30133/035/180, pow. zab. 200,0 m2 (*łącznie: 2 cieplarnie, szopa i kotłownia);
 • magazyn zbożowy (obora) nr inw. 30132/022/180, pow. zab. 624,0 m2;
 • rozprowadzenie wody nr inw. 30138/050/235;
 • instalacja elektryczna nr inw. 30139/051/261;
 • instalacja odgromowa nr inw. 30140/053/260;
 • brama murowana z murem i ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach b/nr. Dostęp do mediów:

Nieruchomość tą można zakupić za ok 400 000 tys. PLN ,przy załozeniu, iż powstanie tam ośrodek dla seniorów na ok. 100 pensjonariuszy gdzie Polski NFZ płaci ok. 2 900 PLN miesięcznie, a Niemiecki około 4 600 PLN.

Obiekt ten może w najgorszym wypadku docelowo generować przychód około 200 000 tys. do 350 000 tys. PLN miesięcznie

Oczywiście jest to tylko przykład i wszystko trzeba uściślić.

lubinickoZałożenie parkowo-pałacowe powstało w latach 80. XVII wieku. W tym też czasie wzniesiono barokowy pałac oraz wytyczono park otwierający się w kierunku południowym na łęgi nadwarciańskie.

W kolejnych latach rozbudowywano i przekształcano założenie oraz samą rezydencję, która uzyskała ostatecznie w 1851 roku wystrój neogotycki.

Budynek założony jest na rzucie prostokąta o wymiarach 35,35mx19,50m.

Posiada trzy kondygnacje, jest całkowicie podpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem. Dach wielospadowy o niewielkim nachyleniu, o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej, pokryty blachą miedzianą.

Powierzchnia użytkowa pałacu: 1910,51m2

Powierzchnia zabudowy: 750m2

Kubatura: 13.375m3

Budynek posiada instalacje: wodno-kanalizacyjną, kanalizację deszczową, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę z wbudowanej kotłowni na paliwo płynne, elektryczną, TV i telefoniczną, odgromową, wentylacyjną i antywłamaniową.

Stan techniczny budynku dobry.

Budynek znajduje się w trakcie modernizacji i remontu. W wyniku dotychczasowych prac remontowych wymieniono konstrukcję dachu, wykonano izolacje ścian, wymieniono okna i część drzwi, przeprowadzono prace malarskie. Wykonano prace konserwatorskie boazerii, sztukaterii, malowideł i kominków.

Park przypałacowy, którego twórcą był słynny ogrodnik i architekt krajobrazu pomimo znacznego zaniedbania, posiada nadal czytelne ślady barokowego rozplanowania i należy do kilkunastu najbardziej cennych założeń parkowych w Polsce. Przeważająca część powierzchni parku porasta zwarty drzewostan, który tworzą m.in. klony pospolite, jawory, dęby szypułkowe, i kasztanowce białe. W niewielkich grupach lub pojedynczo występują drzewa ozdobne. Ogólny stan drzewostanu jest dobry, chociaż znaczny jego przyrost pochodzący z samosiewu powoduje zagęszczenie starodrzewia.

Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków.

Nieruchomość nie jest objęta planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczona jest pod funkcję hotelowo-gastronomiczną z usługami towarzyszącymi, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. Pałac po remoncie i adaptacji może pełnić role ośrodka konferencyjnego, hotelu lub domu spokojnej starości.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej.

Dworek w Psarach w latach swojej świetności kilkukrotnie zmieniał swoje przeznaczenie. Do roku 1970 znajdowała się w nim szkoła podstawowa, do której uczęszczali mieszkańcy Psar i okolic.

W ogrodach dworku uczniowie na łonie natury pochłaniali wiedzę z języka polskiego czytając lektury swoich przodków i historię, która ukrywała losy rodziny będącej właścicielami dworku oraz obrady Sejmu Wielkiego, z którymi była powiązana. Po roku 1970 w dworku mieściły się biura przedsiębiorstwa rybackiego związane nierozerwalnie z należącymi do posiadłości stawami bogatymi w ryby i będącymi nie lada gratką dla pasjonatów łowienia. Projekt układu wodnego został opracowany przez Waleriana Kronenberga – wybitnego ogrodnika i jednego z najważniejszych i najbardziej cenionych twórców założeń ogrodowych w Polsce przełomu XIX i XX wieku żyjącego w latach 1859 – 1934

staw

DUCH HISTORII ZAMKNIĘTY W MURACH

Dworek w Psarach zajmuje powierzchnię 747m2. Otaczające je tereny zielone to prawie 4.8 ha, z czego grunty ozdobione drzewami i krzewami oraz stawy gospodarują niemalże 3.6ha.

Jest otoczony dziewiczą naturą kilkaset metrów kwadratowych starych cegieł stanowiących grube ściany od zewnątrz przykryte jasnym tynkiem zamkniętych w ramy trzykondygnacyjnego prostokąta zamkniętego spadzistym dachem z cechami neorenesansu.

Część centralna jest parterowa, zaś po bokach znajdują się dwa piętrowe ryzality, zwieńczone z dwóch stron trójkątnymi szczytami. Układ wnętrz dwutraktowy, przedzielony korytarzem z przestronnymi pokojami z dużymi oknami ukazującymi otaczający dworek park i ogrody. W tylnej części dworku mieści się weranda, na której mieszkańcy mogli przy nalewkach czy herbacie zaczerpnąć świeżego wiejskiego powietrza. To kilkaset metrów kwadratowych podłóg i piwnic z półkolistymi wejściami chowającymi w sobie historię ludzkich istnień, które postawiły tam swoje stopy. To dusza, którą czuć za każdym razem, gdy przekracza się mury dworku i stąpa po podłodze. Duch historii, która miała tam swój początek w postaci miłości dwojga ludzi, ich wspólnych radości i smutków, wspomnień dnia wczorajszego, rozmów codziennych i planów na przyszłość a w dniu dzisiejszym doczekała się zasłużonej kontynuacji.

CIEKAWOSTKA…

stawPrawnukiem Mieczysława Jana Łubieńskiego i Zofii Marii z Grabińskich, był Jacek Aleksander Ejsmond, który w dworku w Psarach spędził swoje dzieciństwo.

Urodzony w Warszawie 10 września 1937 roku miał szczęście spędzić pierwsze lata swojego życia wśród zapachu mięty rosnącej na polach otaczających dworek, rechotu żab dochodzącego z pobliskich stawów i śpiewu ptaków zamieszkałych w parkach.

Dziennikarz, socjolog, pisarz i nauczyciel akademicki. Mając 8 lat wraz z rodzicami Tadeuszem i Zofią Ejsmond z domu Znaniecka wyjechał do Katowic, następnie do Nysy i Skarżyska, aby wreszcie na dłużej zatrzymać się w Warszawie, gdzie najpierw się uczył, a następnie pracował. Do śmierci, która nastąpiła w stolicy 8 grudnia 2013 roku, Jacek Ejsmond prowadził „Dziennik”, w którym opisywał życie społeczne i polityczne Polski oraz swoje życie zawodowe i prywatne. Dzieciństwo spędzone w rodzinnej posiadłości w Psarach miało w jego życiu szczególne znaczenie.

Czy uważa Pan że Polska jest na tyle atrakcyjnym rejonem, że powinno się inwestować w stare nieruchomości?

Czy ktoś powinien mieć w ogóle wątpliwości, że Polska jest pod każdym względem atrakcyjna? W przeciwieństwie do innych rejonów świata my mamy wszystko czego można nam zazdrościć choćby cztery pory roku, które pokazują zmiany na łonie natury.

Polacy popełniają wielki błąd szukając swojego miejsca w innych zakątkach świata, kiedy my u siebie mamy same skarby. Zachętę do inwestowania w nasze ziemie i zabytki mogą stanowić słowa Kazimierza Perzyny:

„Nim zaczniemy wyjeżdżać za granice, poznajmy najbliższe okolice. Podróżując poznawać Polskę od jej środka to dobry pomysł. Bądźmy ciekawi i dociekliwi tego co możemy spotkać na trasach, bo jak mówi przysłowie: Bez ciekawości nie ma mądrości. Uważam, że turysta to człowiek, który podróżując doznaje przyjemności zaspokajania swej ciekawości (…)”

Dlaczego tak Pan uważa? Czy jest to związane z niskimi cenami czy zmianą przepisów w przyszłości?

Z dwoma tymi rzeczami równolegle. Ceny są w tej chwili bardzo niskie po to, aby zachęcić inwestorów z Polski do kupowania nieruchomości i darowania im życia. W przeciwnym razie trzeba je będzie rozbierać. Zachęca się do kupowania nieruchomości teraz zanim w 2017 roku wejdą w życie przepisy pozwalające nabywać nieruchomości przez obcokrajowców i będą one przechodzić w zagraniczne ręce. Ceny oczywiście wówczas znacząco pójdą do góry i Polakom będzie trudniej je kupić. Dlatego właśnie teraz jest idealny czas na inwestowanie w stare polskie nieruchomości.

Dlaczego zdecydował sie Pan na dworek w Psarach?

Kiedy tylko stanąłem przed tym dworkiem, rozejrzałem się w koło i poczułem zapach natury pomyślałem, że to jest miejsce, do którego mógłbym zaprosić wszystkich. Dworek jest duży i piękny, park i stawy to sama najczystsza natura. Byłbym bardzo niezadowolony gdyby ktoś inny go kupił, więc zrobiłem to bez zastanowienia.IMG_0147

Jakie ma Pan plany związane z dworkiem?

Tak jak wspomniałem, chcę pokazać wszystkim jakie to magiczne miejsce, więc mam w planach zrobić w nim posiadłość agroturystyczną z wieloma atrakcjami zarówno w środku dworku, jak i na terenach do niego przyległych. Marzy mi się domowa atmosfera i prawdziwa polska kuchnia, którą przecież wszyscy uwielbiają. I nie tylko Polacy.

Rozumiem, że będzie można korzystać z darów natury w ramach pobytu w dworku.

Tak. Spacery parkami, łowienie ryb, ogniska, place zabaw dla najmłodszych. Chcę aby każdy znalazł coś dla siebie, żeby czuł się dobrze i zawsze wracał.

A czym może Pan zachęcić potencjalnych klientów?

Każdy na swój sposób, mniej lub bardziej jest wrażliwy zarówno na historię, jak i na naturę. Dworek wraz z przyległymi terenami to połączenie tych dwóch rzeczy. To mnie urzekło i jestem pewien, że urzeknie wszystkich, którzy tu zawitają.

Zachowa Pan dawny wizerunek dworku, który jest bardzo piękny i bogaty historycznie, czy wprowadzi Pan nowoczesny styl?

IMG_0149Mam zamiar odrestaurować dworek zarówno w środku jak i na zewnątrz z zachowaniem jak największej ilości wystroju, który pozostał. Chcę, aby pozostała w nim historia, która sięga XIX wieku.

Mam też zamiar odbudować stary zniszczony młyn, który wcześniej znajdował się za dworkiem i drewnianą werandę z widokiem na park.

Czego może Pan sobie życzyć będąc właścicielem dworku?

Chciałbym, aby każda kobieta poczuła się w dworku jak hrabina, a każdy mężczyzna był hrabią. Tego życzę sobie i wszystkim gościom, którzy dworek odwiedzą.

 

Jeśli jesteś zainteresowany przedstawioną przez Nas tematyką inwestycji. Skontaktuj się z pracownikami jednego z naszych Biur, dzięki którym zasięgniesz cennych informacji.

Polska: al.Kościuszki 23/25, Łódz 90-418, www.dotacje-pl.info

Wielka Brytania: 1 York Road, Hounslow TW3 1LA, www. plutosteam.info, 0208 577 3663, 07595464561

Lub skontaktuj się z Nami, dzięki wypełnieniu poniższego formularza.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości