Sposoby zabezpieczenia kredytu

20

   Jednym z najprościej dostępnych na rynku kredytów jest kredyt konsumpcyjny. By go otrzymać wystarczy być pełnoletnim i posiadać stałe zatrudnienie.

   Proces ubiegania się o kredyt rozpoczyna się od wypełnienia wniosku, który dostępny jest w Placówkach Banku oraz na ich stronach internetowych. Jednak, by został on pozytywnie rozpatrzony, potrzebne są również dokumenty potwierdzające zatrudnienie i zarobki oraz zabezpieczenie zwrotu pożyczonych pieniędzy.

   Formalności nie ma zbyt wiele, najwazniejsze jest by udowodnić przed bankiem swoją zdolność kredytową, co wymaga przedstawienia odpowiednich zabezpieczeń.

   Podstawowym poświadczeniem zdolności do spłaty kredytu jest

  DOCHÓD, którym przewaznie jest wynagrodzeniem za pracę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, jak i prowadzenie działalności gospodarczej. Dochodem nazywamy również różnego rodzaju renty, emerytury, alimenty oraz świadczenia rodzinne.

  PORĘCZENIE stosuje się względem klientów, których zdolność kredytowa jest niewielka. Polega ono na przyrzeczeniu przez osobę trzecią spłaty kredytu w sytuacji, gdy kredytobiorca nie jest w stanie wywiązać się z umowy.

  BLOKADA ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM jest to udzielenie pełnomocnictwa bankowi do zatrzymania określonej w umowie kwoty znajdującej się na rachunku bankowym dłużnika. Blokada środków pieniężnych wynika z pisemnej dyspozycji kredytobiorcy i wyklucz korzystanie przez niego z zablokowanej kwoty.

  UBEZPIECZENIE KREDYTU jest to forma zabezpieczenia polegająca na przejęciu części ryzyka przez towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku, gdy kredytobiorca ma problem ze spłata rat, a wcześniej dokonywał regularnych wpłat, zgodnie z umową ma prawo liczyć na to, że ubezpieczyciel weżmie na siebie obowiązek spłaty pozostałej części długu.

  WEKSEL jest to papier wartościowy, który jako formę zabezpieczenia przyjmuje przyrzeczenie wystawcy bezwarunkowej spłaty określonej sumy we wskazanym miejscu i czasie. Weksel in blanco stosowany jest w przypadku kredytów i celowo zostawia bankowi nieuzupełnione miejsca na kwotę.

  Kredyt UK KAUCJA ma za zadanie zabezpieczenie wierzytelności kredytobiorcy poprzez przekazanie określonej w umowie kwoty na rzecz banku. W razie problemów ze spłatą kredytu bank ma prawo do przejęcia całej sumy kaucji na pokrycie powstałych zobowiązań.