Każdorazowe podjęcie próby rozwoju podyktowane jest pewnego rodzaju ryzykiem. Niezależnie od tego czy jest to inwestycja w rozwój intelektualny, inwestycja w dobra materialne, czy inwestycja typowo finansowa jak otworzenie własnej działalności gospodarczej – istnieje konieczność zmierzenia się z zarządzaniem ryzykiem płynności finansowej, która uwarunkowana jest wieloma zmiennymi na które częstokroć nie ma się wpływu.

Bankructwo przez wielu kojarzone z życiową porażka, utratą pozycji społecznej oraz ciągnącymi się problemami finansowymi sprawia, że osoba ta nie ma szans na podniesienie się z dna, do którego bardzo często doprowadziły fatalne i nieprzemyślane decyzje.

WAŻNE! Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej w Anglii i Walii reguluje Insolvency Act 1986.

W jaki sposób działa procedura upadłościowa w Wielkiej Brytanii?

 • Uwalnia osobę zgłaszającą upadłość od wszelkich zobowiązań (z wyłaczeniem kilku rodzajów długów zastrzeżonych przez prawo tj. alimentów, grzywien sądowych zasądzonych przez Magistrate Courts, pożyczek studenckich oraz nadpłaconych lub wyłudzoncyh zasiłków) wykazanych w chwili złożenia wniosku upadłościowego;
 • Rozdziela zasoby materialne osoby zgłaszającej upadłość pomiędzy wierzycieli.

Ogłosić bankructwo ma prawo każda osoba pracująca na zatrudnieniu, prowadząca działalności gospodarczą (ang. self-employment) lub działająca w spółce cywilnej (ang. partnership).

Wyjątek stanowią osoby posiadające spółkę Limited lub będące członkami jej zarządu!

Wypełnienie wniosku o ogłoszenie bankructwa

Osoby chcące ogłosić upadłość powinny wypełnić dwa rodzaje formularzy, dostępnych na stronie www.gov.uk:

W chwili składania aplikacji w sądzie okręgowym (ang. County Court) występuje obowiązek przygotowania trzech dostępnych kopii wypełnionego formularza, jeśli aplikacja ta została złożona w Sądzie Najwyższym (ang. High Court) nie ma konieczności posiadania dodatkowych kopii dokumentacji.

Opłata sądowa

Podczas składania aplikacji wymagane jest uiszczenie opłaty w łącznej wysokości 705 GBP (525 GBP depozytu oraz 180 GBP opłaty sądowej).

DODATKOWA PORADA! Sprawdź czy w pobliżu miejsca zamieszkania znajduje się County Court odpowiedni do zgłoszenia wniosku o bankructwie [KLIKNIJ TUTAJ].

Jedynie trzy największe County Court zajmują się wnioskami o bankructwie, dlatego też nie zawsze istnieje możliwość udania się do sądu w pobliżu miejsca zamieszkania. Zarówno w sądzie okręgowym (ang. County Court) jak i w Sądzie Najwyższym (ang. High Court) procedura postępowania upadłościowego wygląda identycznie.

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie bankructwa odbędzie się przesłuchanie (przeważnie odbywające się tego samego dnia) przez sędziego, który następnie wyda decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu złożonego wniosku.

Podjęcie decyzji o ogłoszeniu bankructwo może nastąpić już po kilku godzinach, jednak występują sytuacje kiedy to, sędzia zarządza wykonanie dodatkowych czynności w związku z pisemnym zawiadomieniem wszystkich wierzycieli o złożeniu wniosku upadłościowego. Termin ostatecznej decyzji zostaje zatem wydłużony do 2 tygodni.

W chwili przyjęcia wniosku upadłościowego, wnioskodawca zostaje wezwany na spotkanie z syndykiem, gdzie będzie miało miejsce przeprowadzenie szczegółowego kwestionariusza w stosunku do wnioskodawcy w celu dostarczenia niezbędnych informacji (osobistych i finansowych) o dłużniku, takich jak:

 • Przyczyny powstania zadłużenia,
 • numer karty ubezpieczeniowej,
 • dane polisy emerytalnej,
 • przychody i wydatki,
 • posiadane przedmioty wartościowe oraz nieruchomości.

Brytyjskie przepisy o bankructwie osobistym zawarte w Insolvency Act 1986 nie przewidują automatycznego planu spłaty wierzycieli. Plan automatycznej spłaty ma swoje zastosowanie w chwili kiedy dłużnik zarabia wystarczającą kwotę wynagrodzenia na pokrycie całkowitych kosztów utrzymania swojej rodziny. Jedynie w chwili powstania nadwyżki finansowej, syndyk ma prawo do wyznaczenia, maksymalnie 3 letniego planu spłaty zobowiązań.

Co będzie spłacane z otrzymywanych przychodów?

Syndyk po zapoznaniu się z przychodami i wydatkami dłużnika, zdecyduje czy występuje możliwość uregulowania płatności oraz w jakim stopniu. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej tego co powinno zostać opłacone, syndyk weźmie pod uwagę niezbędne wydatki jak hipoteka, czynsz, rachunki.

Nakaz zapłaty z przychodu i umowa zapłaty z przychodu

Większość płatności związanych z ogłoszeniem bankructwa zakończy się po upływie roku, jednak dłużnik może zostać poproszony o podpisanie umowy dotyczącej płatności miesięcznych rat ze w swoich przychodów syndykowi przez kolejno trzy lata od dnia podpisania kontraktu nazywanego mianem ‘umowy zapłaty z przychodu’ (ang. income payments agreements).

W przypadku, gdy okoliczności dłużnika ulegną zmianie, musi on niezwłocznie powiadomić o tych zmianach syndyka w celu ponownego rozpatrzenia umowy. W momencie braku spłaty rat, syndyk ma prawo do zwrócenia się do sądu o zastosowanie przymusowej zapłaty nazywanej mianem ‘nakazu zapłaty z przychodu’ (ang. Income payments orders). Obowiązywać to będzie przez trzy lata od dnia wydania nakazu. Kolejno w przypadku zmiany okoliczności, można prosić o ponowne rozpatrzenie.

Skutki bankructwa

 • Szczegóły bankructwa zostaną ogłoszone w gazecie „The London Gazette” oraz w lokalnej gazecie, w której mogą zostać ujęte szczegółowe informacje jeśli pojawi się podejrzenie, że dłużnik nie podał wszystkich informacji o swoich dobrach materialnych.
 • Po ogłoszeniu bankructwa konieczne staje się zamknięcie dotychczasowych kont bankowych. Istnieje możliwość założenie nowego konta, jeżeli bank wyrazi na to zgodę, jednak konieczne staje się poinformowanie danego podmiotu o ogłoszeniu upadłości.
 • W celu zapewnienia wypłacalności dostawcom gazu i prądu, a także operatorom sieci telefonicznych należy przepisać umowy na inną osobę posiadającą zdolność finansową.
 • Zazwyczaj mała firma, która ma niewiele, albo nie posiada żadnych aktywów, ma możliwość dalszej kontynuacji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy firma jest dużo warta, może zostać sprzedana, by spłacić wierzycieli.
 • W zależności od wykonywanej pracy, głównie związanej z finansami prawdopodobne jest wystąpienie ryzyka utraty prawa do wykonywania zawodu np. adwokat lub księgowy. Jeżeli bankrut w swojej pracy obraca pieniędzmi, jego zatrudnienie może być pod znakiem zapytania. Jeżeli pracuje w finansach, może stracić licencje (ang. ‘consumer credit licence’).
 • Według zasad zgodnych z Consumer Credit Act 1974, wierzyciele mogą wysyłać dłużnikowi co roku oświadczenie, a także zawiadomienie o kwocie zaległości w określonym formacie. Będą dalej to czynić po ogłoszeniu bankructwa, ale kiedy zostanie się od niego zwolnionym powinni tego zaprzestać. Jeżeli dłużnik wciąż otrzymuje inne listy zmuszające go do zapłaty, powinien zwrócić się w tej sprawie do syndyka.
 • Nawet po upłynięciu okresu bankructwa, można mieć problem z otrzymaniem kredytu. Informacja o bankructwie będzie widnieć w bazie dłużnika przez okres 6 lat. Szczegóły dotyczące bankructwa będą przetrzymywane w Indywidualnym Rejestrze Niewypłacalności (ang. Individual Insolvency Register) przez okres 3 miesięcy po zwolnieniu.

'Niewłaściwego' zachowania można się dopuścić, gdy:

 • Nie zachowa się dokumentacji, która mogłaby wyjaśnić brak pieniędzy lub nieruchomości;
 • uprawia się hazard;
 • zajmuje się handlem, wiedząc, że nie jest się w stanie spłacić swoich długów;
 • doprowadza się do większego zadłużenia, przez niewłaściwe prowadzenie firmy;
 • bierze się kredyt, wiedząc o braku możliwości jego spłaty;
 • dochodzi do rozdawania lub sprzedawania posiadanych dóbr za mniej niż są warte, aby nie zostały objęte przez bankructwo;
 • spłaca się konkretnych wierzycieli i ignoruje innych.

Restrykcje związane z bankructwem oznaczają, że nie można:

 • Starać się o kredyt w wysokości £500 lub więcej bez informowania kredytodawcy o bankructwie;
 • dalej prowadzić firmy pod inną nazwą, niż ta, pod którą ogłoszono bankructwo, bez informowania osób, z którymi chciałoby się prowadzić interesy o wcześniejszej nazwie;
 • zostać członkiem parlamentu lub radnym;
 • zostać prezesem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub założyć nową spółkę bez pozwolenia;
 • pracować jako pracownik związany z niewypłacalnościami.

Uwaga: Postępowanie karne
Narzucone restrykcje związane z bankructwem nie powstrzymają syndyka przed wszczęciem postępowania karnego, w przypadku popełnienia wykroczenia, takiego jak sprzedawanie dóbr, które są zawarte w umowie kupna/ sprzedaży na raty albo umieszczenie nieprawdziwych informacji przy staraniu się o pożyczkę.

Zwolnienie z bankructwa

Bankrut zostanie automatycznie zwolniony z bankructwa po upływie jednego roku, niezależnie od kwoty, którą jest winien. Jeżeli ogłosił bankructwo przed 1 października 2013 i współpracował z syndykiem, zwolnienie to może nastąpić wcześniej.

Jeżeli istnieje potrzeba zdobycia dowodu otrzymania zwolnienia z bankructwa, należy zwrócić się do sądu o wystawienie odpowiedniego certyfikatu za dodatkową opłatą.

Istnieje również możliwość anulowania bankructwa. Może się tak stać, jeżeli spłaciło się w pełni wszystkie długi i koszty związane z bankructwem, albo udowodniło się, że wniosek o ogłoszenie bankructwa nigdy nie powinien zostać złożony.

Uwaga: Opóźnienie zwolnienia z bankructwa
Jeżeli bankrut nie będzie współpracować z syndykiem, na przykład, gdyby nie zgodził się przekazać mu potrzebnych informacji, to może on mieć wstrzymane zwolnienie.

Jakie długi będzie trzeba zapłacić po upłynięciu okresu bankructwa?

Jakkolwiek obowiązek spłacenia większości długów zostanie unieważniony po zwolnieniu, istnieją pewne wyjątki. Nawet po zwolnieniu bankrut będzie zobowiązany do:

 • Pokrycia opłat sądowych;
 • pożyczki studenckiej;
 • spłacenia zaległości związanych z alimentami, także tych narzuconych przez sąd;
 • spłacenia zaległości u Child Support Agency i Child Maintenace Service;
 • spłacenia długów, które powstały w wyniku oszustwa;
 • spłacenia długów za spowodowanie u kogoś uszczerbku na zdrowiu.

Alternatywa dla bankructwa

Indywidualne dobrowolne porozumienie

Indywidualne dobrowolne porozumienie (ang. Individual voluntary arragements; w skrócie IVA) jest formalną umową spłacenia części długu wierzycielom i uniknięcia bankructwa. Wystarczy zebrać ustaloną z góry sumę by spłacić wierzycieli, albo umówić się na spłacenie ich w ratach.

W celu zorganizowania porozumienia należy skontaktować się z pracownikiem związanym z niewypłacalnością, by sporządził propozycję spłaty długów dla wierzycieli. Jeżeli kredytodawcy, którym zalega się 75% wartości długów, przystaną na to, umowa wchodzi w życie.

Usługi pracownika związanego z niewypłacalnością, mogą być drogie i zazwyczaj chcą otrzymać zapłatę wcześniej. Warto poprosić o wstępne bezpłatne spotkanie by dowiedzieć się, czy sporządzenie porozumienia jest opłacalne.

Trzymanie się porozumienia

Porozumienie przeważnie trwa od trzech do pięciu lat. Jeżeli dłużnik nie będzie się jego trzymał to pracownik ds. niewypłacalności lub wierzyciel może wystąpić o ogłoszenie bankructwa.

Polecenia kasacji długu (ang. debt relief orders, DRO)

DRO jest sposobem na radzenie sobie z długami, w przypadku, gdy posiada się niewielką nadwyżkę przy przychodzie i parę dóbr majątkowych. Można z tego skorzystać, gdy:

 • Nie jest się właścicielem domu;
 • ma się w posiadaniu dobra o wartości £1,000 lub mniej;
 • pozostaje dłużnikowi £50 lub mniej miesięcznie z przychodu by spłacić wierzycieli;
 • wszystkie posiadane długi wynoszą £20,000 lub mniej.

Jeżeli wniosek o DRO zostanie przyjęty, to większość wierzycieli, nie będzie mogła podjąć czynności mających na celu odzyskanie długów przez okres 12 miesięcy.

Po tym czasie długi zostają unieważnione.

Nieformalne rozwiązania i plany zarządzania długami

W przypadku, gdy bankructwo i IVA nie są najlepszą opcją, można starać się o zaaranżowanie nieformalnego porozumienia ze swoimi wierzycielami.

Jeżeli dłużnik chciałby, aby jakaś organizacja w jego imieniu starała się wynegocjować rozsądna kwotę, powinien zastanowić się nad bezpłatnym planem zarządzania długami (ang. debt-managment plan, DMP). Jest to plan spłacania nieubezpieczonych długów.

Jak sąd decyduje, czy należy pokryć opłaty?

W ramach aplikacji o pomoc w spłacie opłat sądowych, sąd podejmuje swą decyzję na podstawie dwóch testów. Są to testy na ‘dostępny kapitał’ (ang. disposable capital) i ‘miesięczny przychód brutto’ (ang. gross monthly income).

Test ‘dostępny kapitał’
Sąd sprawdzi jak duży jest dostępny kapitał dłużnika. Do ‘dostępnego kapitału’ zalicza się oszczędności, akcje i udziały, płatności redundancyjne i ‘wartość’ innych posiadłości. ‘Wartość’ oznacza pieniądze, które pozostaną, po spłaceniu przez dłużnika jakichkolwiek hipotek, ubezpieczonych pożyczek i opłat związanych ze sprzedażą. Wartość domu nie będzie brana pod uwagę.

Jeżeli nie skończyło się jeszcze 61 lat:

 • Za opłaty sądowe o wartości £1,000 lub mniej, przy ‘dostępnym kapitale’ mniejszym od £3,000, zda się test na ‘dostępny kapitał’;
 • za opłaty sądowe o wartości £1,000 lub więcej, reguły są inne.

Jeżeli ma się 61 lat lub więcej:

 • Posiada się mniej niż £16,000 dostępnego kapitału, zda się test na ‘dostępny kapitał’.

Jeżeli nie zda się tego testu, będzie trzeba pokryć opłaty sądowe w całości.

Test ‘miesięczny przychód brutto’
Jeżeli zda się test na ‘dostępny kapitał’, sąd sprawdzi miesięczny przychód i zdecyduje, ile powinno się zapłacić za opłaty sądowe.

 • Jeżeli otrzyma się konkretne świadczenia/ korzyści, nie będzie trzeba pokryć kosztów;
 • jeżeli nie otrzyma się ich, ale posiada się niewielkie przychody, nie będzie trzeba pokryć opłat. W innym wypadku, tylko ich część.

W trakcie testu na ‘miesięczny przychód brutto’, należy mieć przy sobie dokumenty poświadczające sumę otrzymywanych przychodów. Może to być oświadczenie z banku, kwitek potwierdzający zarobki lub list wskazujący, że posiada się konkretne świadczenia.

Czy można się odwołać?

Zawsze istnieje możliwość odwołania się od decyzji sądu. Należy to zrobić w czasie podanym przez sąd, zazwyczaj jest to termin 14 dni od momentu otrzymania listu.

Zgłoś się do Nas!

Opisz swój problem oraz koniecznie pozostaw Nam kontakt do siebie, aby jeden ze specjalistów zajmujących się tą tematyką mógł się z Tobą skontaktować.

Zapewniamy pelną poufność! Zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy wszelkich pozyskanych informacji.

Napisz do Nas, wypełniając poniższy formularz

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości