Rozwód w UK

806
Rozwód w UK
Rozwód w UK

Życie na Wyspach ma różne barwy. Poznajemy nowych ludzi, zawieramy nowe znajomości, związki małżeńskie. Niestety, sporo związków się rozpada. Często też rozłąka z partnerem, który pozostał w Polsce, nie wytrzymuje próby czasu.

Po licznych wysiłkach ratowania naszego małżeństwa dochodzimy do wniosku, że rozstanie się jest jednak najlepszym rozwiązaniem.

Jaka jest procedura rozwodowa w Wielkiej Brytanii?

W Wielkiej Brytanii rozwód nie jest skomplikowaną czynnością. Jeżeli obie strony zgadzają się i nie ma dodatkowych komplikacji, cały proces może trwać nawet półtora miesiąca. Wszystko zależy od danej sytuacji.

Z punktu widzenia prawa – rozwód, czyli rozwiązanie małżeństwa, jest ostatecznym zakończeniem związku małżeńskiego, po którym następuje unieważnienie wszystkich zobowiązań, odpowiedzialności prawnych i ustają więzi małżeńskie między dwiema osobami.

Rozwód musi być potwierdzony przez sędziego w procesie prawnym. W trakcie procesu o rozwód mogą być brane pod uwagę również kwestie alimentów dla małżonka, opieki nad dzieckiem, alimentów na dziecko, podziału majątku i długów, aczkolwiek sprawy te są zwykle drugoplanowe i następują po rozwiązaniu małżeństwa.

Pierwszym krokiem do uzyskania rozwodu jest wypełnienie w trzech egzemplarzach formularza “FORM D8”

[KLIKNIJ TUTAJ, ABY POBRAĆ]

czyli pozwu o rozwód (ang. petition for divorce).

Złożenie wniosku rozwodowego

Wniosek “D8” należy sporządzić w 3 egzemplarzach: jedna dla Nas, druga dla sądu, a trzecia dla męża lub żony.

We wniosku powinno się jasno sprecyzować przyczyny złożenia dokumentów rozwodowych. W Wielkiej Brytanii pozew rozwodowy można wnieść tylko i wyłącznie, gdy od zawarcia małżeństwa minął co najmniej 1 rok.

Wypełniony formularz należy złożyć w Divorce County Court’ (sądzie rejonowym, odpowiednim w kwestiach rozwodowych) lub w Londynie ‘Principal Registry of the Family Division’ (w wydziale rodzinnego Głównego Urzędu Cywilnego).

Sąd udzieli rozwodu jedynie wtedy, gdy sędzia orzeknie, że małżeństwo dobiegło końca, czyli – posługując się terminologią prawniczą – „rozpadło się nieodwracalnie” (ang. irretrievably broke down).

Chcąc uzyskać rozwód, należy udowodnić przed sądem, że nastąpił trwały rozpad związku małżeńskiego w wyniku jednej lub kilku z następujących przyczyn:

  • zdrada współmałżonka;
  • nieracjonalne zachowanie męża lub żony;
  • porzucenie na okres co najmniej dwóch lat;
  • dwuletnia separacja i zgoda obu ze stron na rozwód;
  • separacja trwająca pięć lat (zgoda drugiej strony nie jest konieczna).

Sprawowanie opieki nad dziećmi

Jeśli dzieci nie ukończyły 16 roku życia (lub są między 16, a 18 rokiem życia oraz kontynuują edukację w pełnym wymiarze godzin), koniecznie będzie wypełnienie 3 egzemplarzy formy dotyczącej sprawowania opieki nad dziećmi (ang. statement of arrangements for children).

W powyższym formularzu należy podać następujące dane:

  • u którego z opiekunów będzie znajdować się stałe zamieszkanie dzieci;
  • do jakich szkół uczęszczają;
  • jakie ustalenia zostały podjęte dotyczące wizyt, kontaktów z matką/ojcem.

W oparciu o powyższe informacje, sąd zadecyduje jaka forma opieki będzie dla dzieci najodpowiedniejsza.

Postępowanie rozwodowe

Kiedy pozew zostanie złożony, rozpoczyna się postępowanie rozwodowe. Od tej pory osoba, która złożyła wniosek jest prawnie określana mianem powoda/ powódki (ang. petitioner), a jej partner pozwanym/ą (ang. respondent). 

Niezbędne jest przedłożenie aktu małżeństwa oraz w przypadku posiadania potomstwa, również danych dotyczących dzieci. Jeżeli za przyczynę rozwodu podana została zdrada, wymagane jest podanie nazwiska i adresu zamieszkania osoby, z którą małżonek/ małżonka dopuścił/a się zdrady. Osoba ta występuje w sądzie jako “współpozwany / a” (ang. co-respondent) 

Sąd przesyła kopię pozwu (ang. serving the petition) dla obu małżonków oraz do wszystkich, o których jest mowa w pozwie rozwodowym. Dalsze postępowanie zależy od tego, czy pozwany zgodzi się na rozwód, czy nie. Na potwierdzenie otrzymania pozwu strona ma 8 dni, w innym wypadku sąd może poprosić komornika o osobiste dostarczenie pozwu.

Możesz zostać poproszony przez sąd o udzielenie większej ilości informacji. Jeśli macie dzieci, sąd musi ustalić z kim i gdzie będą mieszkać i jaki będą miały kontakt z drugim rodzicem zanim rozwód zostanie udzielony.

Wstępne orzeczenie rozwodu

Kolejną częścią procesu rozwodowego jest wstępne orzeczenie o rozwodzie (ang. Decree Nisi), wydawane przez sędziego po zapoznaniu się ze wszystkim dokumentami sprawy – upewniając się, iż wszystkie kwestie tj. finansowe oraz dotyczące dzieci zostały uzgodnione.

Prawomocne i ostateczne orzeczenie o rozwodzie

Ostatnim etapem procesu rozwodowego jest tzw. Decree Absolute, czyli prawomocne i ostateczne orzeczenie o rozwodzie. O Decree Absolute można się ubiegać 6 tygodni i 1 dzień po otrzymaniu Decree Nisi. Jeśli nie zrobi tego powód, po upływie 3 miesięcy może to zrobić pozwany.

Rejestracja rozwodu w Polsce

Wielką Brytanię i Polskę, jako państwa członkowskie Unii Europejskiej łączą umowy dwustronne przewidujące wzajemne uznawanie z mocy prawa wyroków rozwodowych. Dlatego nie ma konieczności przeprowadzenia w Polsce postępowania o uznanie orzeczenia.

Pomoc prawna

Ubiegając się o rozwód, korzystanie ze specjalistycznej porady prawnej nie jest konieczne, jednakże w momencie zaistnienia takiej potrzeby, można skontaktować się w Biurem Porad Obywatelskich (ang. Citizens Advice Bureau), gdzie oferowana jest bezpłatna pomoc w wypełnieniu potrzebnych formularzy oraz znalezieniu radcy prawnego.