Kontrakt (contract of employment), inaczej zwany umową o pracę zawartą między potencjalnym pracownikiem a pracodawcą jest najpopularniejszą formą zatrudnienia w Wielkiej Brytanii. Umowa ta może mieć charakter ustnego porozumienia, ze względu na brak wymogów jej pisemnego sporządzenia. Zawierana jest automatycznie w momencie przyjęcia oferty pracy. Od tego momentu obie ze stron związane są obowiązującymi warunkami umowy aż do wygaśnięcia jej okresu.

Pracodawca jest zobowiązany do sporządzenia pisemnego dokumentu zawierającego podstawowe warunki umowy (tzw. written statement of employment particulars – pisemne zaświadczenie o szczegółowych warunkach zatrudnienia) na wniosek pracownika w terminie do 2 miesięcy od rozpoczęcia jego pracy. Zaświadczenie o warunkach zatrudnienia powinno uwzględniać następujące informacje:

 • nazwa pracodawcy oraz nazwisko pracownika;
 • data rozpoczęcia zatrudnienia;
 • stanowisko i krótki opis zakresu obowiązków;
 • miejsce pracy;
 • wysokość wynagrodzenia oraz okresy w których jest ono wypłacane (wynagrodzenie nie może być mniejsze od najniższej średniej krajowej – naruszenie Kodeksu Pracy);
 • godziny pracy;
 • dni wolne od pracy;
 • uprawnienia urlopowe;
 • prawo do wynagrodzenia za czas choroby;
 • sposób naliczania nadgodzin;
 • prawo pracownika i pracodawcy do wypowiedzenia umowy;
 • informacje o zakładowym planie emerytalnym;
 • procedury dyscyplinarne i odwoławcze;
 • okres zatrudnienia;
 • informacja o istnieniu układów zbiorowych w danym miejscu pracy, które mogą mieć wpływ na warunki zatrudnienia pracownika.

Żadne z powyższych informacji nie powinny zostać pominięte w spisanym zaświadczeniu, chyba że dany podpunkt nie dotyczy obejmowanego stanowiska pracy. W przypadku pracowników, których praca będzie się odbywała poza granicami kraju, zaświadczenie powinno określać także:

 • okres w którym będzie się odbywała praca za granicą;
 • walutę w której wynagrodzenie będzie wypłacane;
 • dodatki związane z oddelegowaniem;
 • warunki powrotu do Wielkiej Brytanii.

Kontrakt bądź też zaświadczenie, w którym ujęte są warunku zatrudnienia jest istotny ze względu na jasne
i zdeklarowane oświadczenie pracodawcy o prawach i obowiązkach pracownika, które powinny być przestrzegane. Jest to swego rodzaju gwarancja dla pracownika, jak również pracodawcy iż dane postanowienia będą wypełniane w okresie trwania umowy.